VIDEOSALVESTISTE ANDMETÖÖTLUSE JUHEND

1. Kaamerate kasutamise eesmärk

1.1. Postimees Grupp AS (edaspidi Postimees Grupp) büroohoone (Tartu mnt 80, Tallinn) (Edaspidi: Meediamaja) on varustatud õigustatud huvi alusel tuginedes isikuandmete kaitse regulatsioonile videokaameratega. Videosalvestus toimub järgmistel eesmärkidel: personali ja külaliste turvalisuse tagamine, vara kaitse, õigusnõuete kaitsmine ja esitamine, ajakirjanduslikul eesmärgil videosalvestuse töötlemine.

1.2. Postimees Grupp on kaamerasalvestuse kui andmetöötluse õiguspäraseks töötlemiseks läbi viinud õigustatud huvi hinnangu.

1.3. Videokaamerad salvestavad ööpäevaringselt ja ainult liikumise tuvastamisel, helisalvestamist ei toimu.

1.4. Videokaamera pilti on reaalajas võimalik jälgida turvatöötajal. Väljaspool Meediamaja ei ole võimalik reaalajas videokaamera pilte jälgida.

1.5. Isikuid teavitatakse kaamerate vaatevälja jäävasse alasse sisenemisest teavitussiltidega, millel on kujutatud kaamera pilt tekstiga „VIDEOVALVE", selgitatud on andmetöötluse alust, eesmärke ning tehtud on viide Postimees Grupi kui vastutava töötleja Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele, mis viitavad ka käesolevale juhendile.

2. Salvestiste töötlemine ja edastamine

2.1. Videokaamerate salvestisi säilitab ja andmeid töötleb vastutava töötlejana Postimees Grupp. Videosalvestistele juurdepääsu tagamine toimub töökorralduslikest vajadustest ning videosalvestamise eesmärkidest tulenevalt Postimees Grupi poolt nimetatud ametikohtadel töötavatele isikutele. Nimetatud isikute nimekiri on edastatud turvaettevõttele.

2.2. Käesoleva korra alusel teostab videosalvestise allalaadimise, salvestamise ja edastamiseks ettevalmistamise volitatud töötlejaks oleva turvaettevõtte turvatöötaja. Toimingu aluseks on punktis 2.1 nimetatud isiku e-kiri turvafirma kontaktisikule, kes annab vastava korralduse turvatöötajale.

2.3. Tagamaks andmete hilisema töötlemise võimalikkus, laeb turvatöötaja salvestise Postimees Grupi serverisse punktis 2.2 fikseeritud korras, mis võimaldab tuvastada kuupäeva, asukoha ja soovitud ajavahemiku.

2.4. Videosalvestised säilivad serveris 10 päeva ning salvestuseseadme kõvakettal maksimaalselt kuu aega. Juhul kui pole laekunud taotlusi nende säilitamiseks, kustuvad salvestusseadme salvestised automaatselt ja nende taastamine ega väljastamine ei ole võimalik.

2.5. Postimees Grupi määratud töötajatel on õigus töödelda videosalvestisi punkti 1.1 märgitud eesmärkidel.

3. Videosalvestiste edastamine kolmandatele isikutele

3.1. Postimees Grupp ei edasta reeglina videosalvestusi kolmandale isikule. Postimees Grupp AS võib edastab videosalvestise

3.1.1. seaduse alusel seaduses nimetatud (uurimis)asutusele:

3.1.2. füüsilistele isikutele nende enda isikuandmete kohta, samuti isiku seaduslikule esindajale esindatava isiku kohta (näiteks alaealiste laste osas tema seaduslikule esindajale).

3.2. Salvestiste edastamine toimub vastava taotluse alusel. Andmete automaatset edastamist ei toimu.

3.3. Salvestisi ei ole võimalik väljastada, kui taotlus on esitatud peale andmete automaatset kustutamist või juhul, kui videokaamerate töö oli taotluses soovitud hetkel katkestatud.

3.4. Videokaamera salvestusseadmest videopildi laadimine toimub ainult Postimees Grupi büroohoones Tallinnas.

4. Salvestiste väljastamise kord (uurimis)asutustele

4.1. Salvestiste saamiseks esitab andmeid sooviv asutus Postimees Grupile vastava kirjaliku digitaalselt allkirjastatud taotluse. Taotlus tuleb esitada e-posti aadressil isikuandmed@postimeesgrupp.ee ning Postimees Grupi andmekaitseametnik edastab taotluse juhatuse assistendile. Taotlused edastab juhatuse assistent omakorda turvafirmale täitmiseks.

4.2. Allkirjastatud taotlusest peab nähtuma taotluse esitanud asutuse nimi, taotluse edastanud ametniku täisnimi ja ameti e-posti aadress, mis võimaldab tuvastada, et päring on edastatud vastava asutuse ametniku poolt. Samuti peab taotlusest nähtuma, mis kuupäeva ja mis ajavahemikul salvestatud salvestistega tutvuda soovitakse.

5. Füüsilistele isikutele salvestiste väljastamise kord

5.1. Igal isikul on õigus saada Postimehelt, kui isikuandmete töötlejalt, tema enda kohta käivaid isikuandmeid s.o ka videokaamerate salvestisi.

5.2. Salvestiste saamiseks esitab andmeid sooviv isik peab ennast identifitseerima. Selleks palub Postimees Grupp esitada digiallkirjastatult vastava kirjaliku taotluse e-posti aadressil isikuandmed@postimeesgrupp.ee.

5.3. Digitaalselt allkirjastatud taotlusest peaks nähtuma taotluse esitanud isiku nimi, isikukood ja mis kuupäeval ja kellaajal salvestatud salvestistega ta tutvuda soovib ning mis alusel ta salvestist soovib.

5.4. Kui isik digitaalselt allkirjastatud taotlust ei esita, siis palub Postimees isikusamasuse tuvastamiseks isikul salvestise väljastamiseks esitada isikut tõendava dokument, millelt Postimees Grupil on võimalik eksimatult tuvastada, et taotluse esitanud isik on sama, kelle osas isikuandmete edastamist soovitakse (isikut tõendava dokumendi fotol ja videosalvestisel oleva isiku isikusamasuse tuvastamine).

5.5. Taotledes ligipääsu teise isiku isikuandmete osas, peab taotleja tõendama oma esindusõigust, esitades taotluses esindusõigust tõendavad dokumendid, mis võimaldab Postimees Grupil eksimatult tuvastada, et taotluse esitanud isik on sama, kelle osas isikuandmete edastamist soovitakse.

5.6. Postimees Grupil on õigus küsida isikusamasuse tuvastamiseks täiendavaid andmeid ning kuni isikusamasuse tuvastamiseni videosalvestiste edastamisest keelduda.

5.7. Salvestise väljastamisel eraisikule (s.o mitte (uurimis)asutusele) peab turvatöötaja tagama, et salvestistelt ei oleks võimalik tuvastada ühtegi teist isikut. Olenevalt olukorrast hägustatakse ka ebatavalise riietuse, ebatavalise füüsiliste tundemärgi, ebatavalise pagasi või muu individuaale tunnuse alusel identifitseeritav kolmas isik.

5.8. Juhul kui isik leiab, et tema suhtes on toime pandud süütegu, tuleb isikul esitada avaldus vastavale pädevale asutusele (Politsei- ja Piirivalveamet), kes pöördub salvestiste saamiseks taotlusega Postimees Grupi poole.

6. Salvestuse väljastamise üldreeglid

6.1. Juhul kui salvestuse väljastamise taotlus on ekslikult edastatud mõnele teisele Postimees Grupi e-posti aadressile, edastab adressaat selle assistendile ja infoks isikuandmed@postimeesgrupp.ee.

6.2. Peale taotluse saamist assistendilt tuvastab turvatöötaja vajadusel täiendavad andmed videosalvestise leidmiseks (asukoht, väljumise aeg vms). Peale taotleja poolt soovitud salvestise tuvastamist saadab turvatöötaja selle isikuandmed@postimeesgrupp.ee ja assistendile, kes organiseerib salvestise edastamise taotlejale. Suuremahulise salvestiste korral, mida ei ole mahu tõttu võimalik taotlejale edastada e-postiga, tagatakse salvestisele juurdepääs teiste Postimees Grupi turvaliste vahenditega.

6.3. Salvestisi ei ole lubatud edastada asutusevälistele üldistele e-posti teenuse pakkujate aadressidele (näiteks gmail.com, hotmail.com, mail.ru, yandex.ru jne), v.a juhul kui sellele aadressile väljastamiseks on asutuse pädeva isiku poolt edastatud kirjalikult põhjendatud taotlus.

7. Kontakt isikuandmete kaitse küsimustes:

7.1. Kõik isikuandmete töötlemisega seotud küsimused palume edastada isikuandmed@postimeesgrupp.ee.