Postimehe logo
AS Postimees Grupi veebilehtede tellimis- ja kasutustingimused
Iga äriühingu põhiväärtuseks on usaldusväärsed kliendisuhted. AS Postimees Grupp austab teie privaatsust. Kasutades ASile Postimees Grupp ja tema gruppi kuuluvatele äriühingutele kuuluvaid veebilehti või muid teenuseid nõustute meie privaatsuspoliitika tingimustega. Juhul, kui te ei nõustu eelmainitud tingimustega, siis palume teil lahkuda meie veebilehelt.
Tellimistingimused
1. Üldtingimused ja mõisted

1.1. Teenusepakkuja on AS Postimees Grupp, registrikood 10184643, asukoht Tartu mnt 80, Tallinn 10112. Klienditoe telefon: 666 2525 (E-R 8-17, L 8-12) ja e-post: levi@postimees.ee.

1.2. Tellimuse vormistamisega nõustub Tellija Postimees Grupi tellimistingimustega.

1.3. Mõisted:

 • Tellija on eraisik või juriidiline isik, kes on vormistanud Postimees Grupi Väljaannete Tellimuse.
 • Tellimus on Postimees Grupi ja Tellija vahel sõlmitud ostu-müügi leping, mille sisuks on Väljaande tellimine.
 • Väljaanne on Tellimuse alusel kätte toimetatav paber- või digitoode. Pabertoode on Väljaanne, mille sisu on võimalik jälgida paberkandjal. Digitoode on Väljaanne, mille sisu on võimalik jälgida kõikides digitaalsetes kanalites: tavaarvutis, tahvelarvutis ja mobiiltelefonis.
2. Pabertoodete tellimine

2.1 Tellimuse täitmiseks vajalikud andmed - ees- ja perekonnanimi, täpne aadress (tänav, maja nr, korteri nr, linna/asula/ või küla/maakond, postiindeks), kontakttelefon ja võimalusel e-posti aadress ja isikukood. Juhul, kui Tellimuse saaja ja maksja on erinevad, peab Tellija esitama andmed mõlema kohta.

2.2. Tellimuse kättetoimetamiseks tagab Tellija:

 • turvalise, väljaande mõõtmetele vastava, ligipääsetava ning Tellija postkastina identifitseeritavat postkasti, mille ava minimaalsed mõõtmed on 230 x 20 mm (pikkus, laius);
 • talvel lumest ja jääst puhastatud, vaba ligipääsu oma postkastile.

2.3. Tellimust on võimalik ümber adresseerida Eesti Vabariigi piires. Vastav soov tuleb esitada Postimees Grupi klienditoele. Ümberadresseerimine jõustub hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast vastava teate saamist.

2.4. Tellimuse tähtaja saabumisel edastab Postimees Grupp Tellijale uue ettemaksuarve/müügipakkumise, võimaldamaks Tellijal Tellimust mugavalt jätkata. Kui Tellija on avaldanud soovi pakkumisi mitte saada, siis uut pakkumist ei saadeta.

2.5. Tellija võib avaldada soovi Tellimuse ennetähtaegseks lõpetamiseks ja ettemaksu tagastamiseks.

2.6. Tellimuse ennetähtaegseks lõpetamiseks tuleb esitada kirjalik avaldus, kus näidatakse ära Tellija nimi, tellimuse andmed ja lõpetamise aeg, konto number ja konto valdaja nimi.

2.7. Tellijale tagastatakse Tellimuse maksumus alates Tellimuse lõpetamise kuupäevast kuni tellimisperioodi lõpu kuupäevani. Tagasimakset ei tehta juhul, kui Tellimus on vormistatud koos tasuta lisaväärtusega või tegemist on püsimaksega tellimusega (Vaata täpsemalt punkt 3.).

2.8. Tellimuse ennetähtaegse lõpetamise korral kannab Postimees Grupp väljamaksmisele kuuluva summa Tellija kirjalikus avalduses näidatud pangaarvele, sularahas tagastusi ei tehta.

3. Pabertoodete tellimine püsimaksega

3.1 Tellimus on võimalik vormistada e-arve püsimakselepinguga.

3.2 Püsimaksega Tellimus pikeneb iga tellimisperioodi (1 kuu) lõpus automaatselt, välja arvatud juhul, kui Tellija tühistab Tellimuse enne käimasoleva tellimisperioodi lõppu.

3.3 Uue makse tingimused võetakse eelmiselt Tellimuselt, välja arvatud juhul, kui tegemist on kampaaniapakkumisega, mille hind ja kehtivus on eraldi määratud.

3.4 Püsimaksega Tellimuse korral jõuab esimene paberleht Tellija postkasti hiljemalt 10 tööpäeva jooksul.

3.5 Sõltuvalt Tellimuse tegemise ja e-arve püsimakselepingu sõlmimise ajast võib Tellijale esitatud e-arvete esimese makse summa olla kuni kolme perioodi Tellimuse tasu:

 • Esimese perioodi makse arvutamise aluseks on arve väljastamise hetkeks kätte saadud Tellimuse hind möödunud perioodi eest;
 • Teise perioodi makse on jooksva perioodi Tellimuse hind;
 • Kolmanda perioodi makse on ettemaks järgneva perioodi eest.

3.6 E-arve püsimakselepingut saab lõpetada pangakontoris või internetipangas.

3.7 Mobiilimakset saab lõpetada Postimees Grupi klienditoe kaudu.

3.8 Püsimaksega Tellimuse tühistamisel kestab Tellimus kuni ettemakstud perioodi lõpuni.

4. Digitoodete tellimine

4.1. Postimehe digipakett annab ligipääsu Postimehe, Tartu Postimehe, Pärnu Postimehe, Sakala, Järva Teataja, Virumaa Teataja, Lõuna-Eesti Postimehe veebilehtede tasulisele sisule.

4.2. Postimees digipakett + Kanal 2 annab ligipääsu Postimehe, Tartu Postimehe, Pärnu Postimehe, Sakala, Järva Teataja, Virumaa Teataja, Lõuna-Eesti Postimehe ja Kanal 2 VeebiTV veebilehtede tasulisele sisule.

4.3. Postimees digipakett reklaamivaba annab bännerreklaamideta ligipääsu Postimehe veebilehtedele ja ligipääsu Postimehe, Tartu Postimehe, Pärnu Postimehe, Sakala, Järva Teataja, Virumaa Teataja, Lõuna-Eesti Postimehe veebilehtede tasulisele sisule.

4.4. Teenuse kasutamine eeldab kasutajakonto olemasolu, teenusele ligipääs antakse kasutajakonto kaudu. Kasutajakonto on personaalne konto, mille kaudu Tellija ennast identifitseerib.

4.5. Püsimaksega Tellimus pikeneb automaatselt iga tellimisperioodi (1 kuu) lõpus v.a juhul, kui Tellija tühistab Tellimuse enne käimasoleva tellimisperioodi lõppu. Uue Tellimuse tingimused võetakse eelmiselt, välja arvatud juhul, kui tegemist on kampaaniapakkumisega, mille hind ja kehtivus on eraldi määratud.

4.6. Püsimaksega Tellimusel on võimalik vahetada paketti ilma Tellimust lõpetamata. Vahetades paketi kõrgema hinnaga paketi vastu, toimub paketivahetus koheselt kuid hind muutub järgmisel maksekuupäeval. Vahetades paketi madalama hinnaga paketi vastu, toimub nii paketi- kui hinnamuudatus järgmisel maksekuupäeval. Paketivahetust saab teha kasutajakontolt „Minu tellimused“ vaatest.

4.7. Tellimust on võimalik tühistada kasutajakontolt „Minu tellimused“ alt või klienditoe kaudu. Tellimuse tühistamisel kestab Tellimus kuni ettemakstud perioodi lõpuni.

4.8. Tellija saab soodushinnaga pakkumist kasutada ühe korra. Kui Tellija tühistab Tellimuse ja vormistab uue Tellimuse, siis kehtib uus Tellimus tavahinnaga.

4.9. Saadetel/sarjadel võivad olla geograafilised näitamisõiguse piirangud, mis tähendab, et saate/sarja tootja on andnud õiguse näidata seda vaid Eesti territooriumil. Geograafilised piirangud laienevad ka digitoodete tellijale.

5. Taganemisõigus

5.1. Lepingute puhul, mille esemeks on sellise digitaalse sisu edastamine, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal 14-päevane taganemisõigus ei kehti.

5.2. Lepingute puhul, mille esemeks on ajalehtede, ajakirjade või muude perioodiliselt ilmuvate väljaannete üleandmine 14-päevane taganemisõigus ei kehti (v.a. selliste väljaannete tellimiseks sõlmitud kestvuslepingule).

6. Pretensioonid

6.1. Tellijal on õigus Väljaannet või selle kättetoimetamist puudutavad pretensioonid esitada Postimees Grupile 2 kuu jooksul alates puuduse avastamisest.

6.2. Kõik Postimees Grupile esitatud pretensioonid vaadatakse läbi ja vastatakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates teate kättesaamisest.

6.3. Postimees Grupp kohustub Tellija pretensiooni lahendama juhul, kui pretensiooni põhjused on Tellijast mittesõltuvad.

6.4. Kui Postimees Grupp ei lahenda Tellija pretensioone mõistliku aja jooksul, võib Tellija pöörduda Tarbijakaitseameti poole.

7. Tellimistingimuste täitmine ja muudatuste tegemine

7.1. Postimees grupp ei garanteeri Tellimuse nõuetele vastavat täitmist ja võib Tellimuse peatada või lõpetada juhul, kui:

 • Tellija esitatud andmed on valed ja/või ebatäpsed;
 • Tellija postkast ei vasta punktis 2.2. toodud nõuetele;
 • Tellija ei tasu Tellimuse eest kokkulepitud summat maksetähtajaks;
 • Tellija ei täida muid tellimistingimusi.

7.2. Postimees Grupil on õigus muuta tellimistingimusi, teavitades sellest veebilehel või muul viisil vähemalt 1 kuu ette.

7.3. Kui Tellija ei ole nõus tellimistingimuste muudatusega, on tal võimalus 1 kuu jooksul alates muudatuse avaldamisest Tellimus üles öelda. Kui Tellija ei avalda 1 kuu jooksul tahet Tellimust lõpetada, loetakse muudatused jõustunuks.

7.4. Postimees Grupil on õigus muuta Tellimuse hinda teavitades Tellijaid eelnevalt hinnamuudatusest. Tellimuste hinnamuutused jõustuvad järgmise tellimisperioodi alguses pärast hinna muutmise kuupäeva.

7.5. Postimees Grupil on õigus peatada või lõpetada Väljaande osaline või täielik kirjastamine. Juhul, kui Postimees Grupp otsustab peatada või lõpetada Väljaande kirjastamise, tagastatakse Tellijale tasutud ettemaks.

AS Postimees Grupi uudiskirjade tingimused

1. AS Postimees Grupi uudiskirjadega (Postimees, rus.Postimees, Maa Elu, 60+, Kliinik.ee, Elmar) liitumine on tasuta. Uudiskirjaga liitumiseks tuleb tellijal sisestada Veebilehel enda e-posti aadress.

2. Uudiskiri on tellijale Uudiskiri on iga päev, kord nädalas, kord kuus või harvemini saadetav e-kiri, mis sisaldab postimees.ee ja selle alldomeenide uudiseid.

3. AS Postimees Grupp, kui tellija isikuandmete vastutav töötleja võib edastada tellija e-posti aadressi turunduses tegutsevale kolmandale isikule kui tellija isikuandmete volitatud töötlejale, kes edastab tellijatele uudiskirju AS-i Postimees Grupi nimel ja eest.

4. Uudiskirjadega liitumisel annab tellija AS-ile Postimees Grupile tagasivõetava nõusoleku kasutada oma elektroonilisi kontaktandmeid uudiskirjade edastamise eesmärgil.

5. Tellitud uudiskirjast saab loobuda igal ajal uudiskirja lõpus oleval lingil „LAHKUN NIMEKIRJAST“. Uudiskirjast loobumise korral eemaldatakse e-posti aadress nimistust ja uudiskirja edasi enam ei saadeta.

6. Uudiskirjade edastamisega seotud küsimuste korral palume ühendust võtta uudiskiri@postimeesgrupp.ee.

Kommenteerimise ja vihjamise tingimused 
Kommenteerimine

AS Postimees Grupp omanduses olevad ajaleht Postimees ja maakonnalehed kuuluvad EestiAjalehtede Liitu (EALL), mis toetab veebikeskkonnas kommenteerimisvõimalust kui demokraatlikku ilmingut ning peab kommentaariume ühiskonna vabaks võimaluseks diskuteerida erinevatel teemadel. Ajalehtede veebiväljaannete juurde loodud kommenteerimisvõimalust ei käsitleta ajakirjandusliku tegevusena ning seal avaldatud kommentaarid on lugejate seisukohad, milliste sisu eest kannavad nad vastutust.

1. AS Postimees Grupp lähtub kommenteerimisvõimaluse pakkumisel Eesti Ajalehtede Liidu (EALL) kehtestatud kommenteerimise heast tavast, mille kohaselt:

1.1. kommenteerimiskeskkonnast kustutatakse kommentaarid, mis sisaldavad roppusi; õhutavad rahvaste ja rasside vahelist vaenu, sõda; kutsuvad üles narkootikumide ja relvade kasutamisele, riigi kukutamisele või reetmisele või konkreetsete isikute suhtes füüsilisele vägivallale; levitavad valet või halvustavad põhjendamatult teisi isikuid;

1.2. heale tavale mittevastav kommentaar tuleb kustutada mõistliku aja jooksul selle kohta teate esitamisest;

1.3. kohtu või muu menetlusorgani nõudel tuleb anda välja kogu informatsioon, mis on heale tavale mittevastava kommentaari salvestamise kohta;

1.4. samuti võib rakendada muid meetmeid ebasobivate kommentaaride kirjutamise vastu (sõnafiltrid, varem reeglite vastu eksinud IP-aadressi blokeerimine, õiguskaitseorganitele teatamine).

2. Edastades ainult oma arvamusi, teateid ja muud informatsiooni AS Postimees Grupp veebikeskkonna vahendusel, annab nende autor ühtlasi üle nende avaldamisõigused (autori varalised õigused) ka ASi Postimees Grupi paberkandjal väljaannetele.

3. Kommentaari avaldamisega on kommenteerija andnud loa töötlemaks isikuandmeid, millest ilmneb rassiline, või etniline pärituolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine, geneetilisi andmeid, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavaid biomeetrilisi andmeid, terviseandmeid või andmeid füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta.

4. Kommentaari avaldamisega on kommenteerija andnud loa oma ees- ja perekonnanime avalikustamiseks koos kommentaariga.

5. Kõikvõimalikud teosed, mis saadetakse AS Postimees Grupile veebiaadressi vahendusel ei kuulu tasustamisele, v.a kui pooled ei lepi kokku teisiti.

6. AS Postimees Grupp tagab kommentaatorite isikuandmete (sh kontaktaadressi) salastatuse, v.a punktis 4 viidatud isikuandmed ja juhul, kui isikuandmete edastamine kolmandale isikule (sh kohtu või muu menetlusorgani nõudel) on vajalik AS-i Postimees Grupp juriidilise kohustuse täitmiseks ning juhul, kui kommentaator on andnud AS-ile Postimees Grupp nõusoleku tema isikuandmete edastamiseks (võimalike mänguvõitude, tellimuste jne adressaadini toimetamisel).

7. AS Postimees Grupp veebikeskkondades saavad kommenteerida vaid tuvastatud kasutajad. Tuvastatud kasutajaks loetakse eelkõige ID kaardi või Mobiili-ID-ga tuvastatud kasutaja. AS Postimees Grupil on õigus lugeda tuvastatuks ka kasutaja, kelle Interneti identiteet on meie hinnangul piisavalt usaldusväärne.

Vihje edastamine

AS Postimees Grupp ootab lugejate vihjeid huvipakkuvate või murettekitavate sündmuste ning teemade kohta. Vihjeid võib edastada teksti, pildi või videona. Pildle ja videole tuleb juurde lisada pikem kirjeldus - kes, kus, millal, miks? Vihje tegemisel tuleks silmas pidada uudisväärtuse aspekti – uudisfotoks loetakse pilte, mis on tehtud viimase kahe nädala jooksul.

1. Vihjete edastamisel tuleb silmas pidada:

1.1. Vihje saatmisel on vihjaja andnud õiguse materjal avaldada.

1.2. Piltide ja videode edastamisel kinnitab vihjaja, et tegemist on tema tehtud pildi-/videomaterjaliga.

1.3. Edastades vihjed AS Postimees Grupp veebikeskkonna vahendusel või meili teel, annab nende autor ühtlasi üle nende avaldamisõigused (autori varalised õigused) ka ASi Postimees Grupi paberkandjal väljaannetele.

2. Vihje edastamisega nõustub vihjaja enda IP aadressi töötlemisega AS Postimees Grupi poolt.

3. Vihje edastamisel on vihjajal võimalus lisada enda kontaktandmed (nimi, kontakttelefon, e-postiaadress), andmete lisamisel nõustub vihjaja oma isikuandmete töötlemisega AS Postimees Grupi poolt.

4. Vihje avaldamisega on vihjaja andnud loa töötlemaks isikuandmeid, millest ilmneb rassiline, või etniline pärituolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine, geneetilisi andmeid, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavaid biomeetrilisi andmeid, terviseandmeid või andmeid füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta.

5. Kõikvõimalikud teosed, mis saadetakse AS Postimees Grupile veebiaadressi vahendusel ei kuulu tasustamisele, v.a kui pooled ei lepi kokku teisiti.

6. AS Postimees Grupp tagab kommentaatorite isikuandmete salastatuse, v.a juhul, kui isikuandmete edastamine kolmandale isikule (sh kohtu või muu menetlusorgani nõudel) on vajalik AS-i Postimees Grupp juriidilise kohustuse täitmiseks ning juhul, kui vihjaja on andnud AS-ile Postimees Grupp nõusoleku tema isikuandmete edastamiseks (võimalike mänguvõitude, tellimuste jne adressaadini toimetamisel).

Veebikeskkonna kasutamise üldtingimused

AS Postimees Grupp veebikeskkonna lehekülgedel avaldatud materjalid (sh artiklid, fotod, blogi- ja foorumite sissekanded, kommentaarid jne) on Autoriõiguse seaduse tähenduses autorikaitse objektiks, mille kopeerimine ja levitamine ilma AS Postimees Grupp kirjaliku nõusolekuta on üldjuhul keelatud. Kirjaliku nõusoleku saamiseks palume pöörduda e-posti aadressil: isikuandmed@postimeesgrupp.ee.  AS Postimees Grupp digitaalsete rakenduste kasutusõigus on sätestatud käesolevas tingimuste dokumendis. Kasutaja nõustub rakenduste või nendega seotud teenuste kasutamisega antud tingimustega. AS Postimees Grupp jätab endale õiguse igal ajal antud tingimustesse parandusi teha. Nimetatud muudatused tehakse kättesaadavaks koos nimetatud rakenduste või teenustega ning hakkavad kehtima avaldamise hetkest.

1. Üldtingimused

1.1. Kasutustingimuste kehtivus ja muutmine

1.1.1. Üldtingimused kehtivad kõikidele Postimees Grupi teenuste kasutajatele ja veebilehtede külastajatele.

1.1.2. AS Postimees Grupil on õigus üldtingimusi muuta tulenevalt valdkonna sisulisest või tehnilisest arengust, seaduste või õigusaktide muudatustest.

1.1.3. Üldtingimuste muudatus rakendub alates uuendatud tingimuste avalikustamisest AS Postimees Grupiga seotud veebilehel.

1.1.4. Kui AS Postimees Grupp teenuse kasutajad või veebilehe külastajad ei ole nõus tingimuste muudatustega on neil õigus lõpetada AS Postimees Grupi teenuste kasutamine ühe (1) kuu jooksul alates tingimuste avalikustamisest. Kui kasutaja ei loobu teenuse kasutamisest ühe (1) kuu jookusul alates tingimuste jõustumisest, loetakse muudatused jõustunuks ning kasutaja muudatustega nõustunuks.

2. Digitaalsete rakenduste, teenuste ja sisu kättesaadavus

2.1. AS Postimees Grupp püüab tagada oma digitaalsete rakenduste, teenuste ja sisu hea ning järjepideva kättesaadavuse, kuid ei taga mingil moel nende kättesaadavust igal ajal ega välista võimalikke häireid nende töös.

2.2. AS Postimees Grupp jätab endale õiguse igal ajal peatada oma rakenduste, teenuste või sisu kättesaadavuse tehnilistel või muudel põhjustel teavitamata sellest eelnevalt kasutajaid. Sellest tulenevalt pole AS Postimees Grupp mingil moel vastutav nimetatud häiretest tingitud ebameeldivuste või kahjude eest. Nimetatud häired ei anna alust rakenduste või teenuste eest teostatud tasude tagastamiseks, hinnaalandusteks või muudeks rahalisteks kompensatsioonideks välja arvatud juhtudel, kus antud häired on AS Postimees Grupi tahtliku ja teadliku tegevuse tulemus.

2.3. AS Postimees Grupp ei ole vastutav ajutiste või püsivate kahjustuste või talitlushäirete eest, mis võivad tekkida AS Postimees Grupi digitaalsete rakenduste või teenuste kasutamisest või esineda kasutamisel. Eelkõige ei vastuta AS Postimees Grupp digitaalsete rakendustega või teenustega levida võivate viiruste või pahavara eest.

3. Digitaalsete väljannete müük ja tellimine

3.1. Digitaalsetes rakendustes pakutavate üksikute väljaannete ja tellimuste müük toimub iOS operatsioonisüsteemiga seadmetel läbi App Store teenuse ja Android operatsioonisüsteemiga seadmetel läbi Google Play Store teenuse ning sellest tulenevalt rakenduvad nimetatud tehingutele App Store'i või Google Play Store'i kasutustingimused ja neist tulenevad nõuded. Teiste kanalite kaudu tehtud tellimustele ja ostudele rakenduvad vastavate teenuskanalite kasutustingimused.

4. Materjalide kasutamine

4.1. AS Postimees Grupi materjalide kasutamisel tuleb austada AS Postimees Grupi ja selle ajakirjanike autoriõigust artiklitele ja muudele materjalidele. Seda sõltumata sellest, kas materjal on saadud uudisteagentuuride, internetilehekülgede või muude meediate vahendusel.

4.2. Materjalide kasutamisel kehtivad teose vaba kasutamise õiguslikud reeglid ja põhimõtted. Eeskätt on lubatud artiklite refereerimine õigusaktides sätestatud alustel, korras ja mahus. Iga artikli refereerimisel tuleb avaldada refereeritava artikli avaldamise koht ja autor. Internetikeskkonnas refereerimisel tuleb lisada lisaks eelnimetatule enne refereerimist ka link refereeritavale materjalile. Artiklit on lubatud üldjuhul refereerida pealkirja ja ühe lause ulatuses. Samas ei tohiks see lause olla pikem, kui originaalteksti sissejuhatav lause. Refereeritud materjali järele tuleb lisada internetis täpne viide AS Postimees Grupi originaalmaterjalile sõnadega: «Refereeritud artikli täisteksti loe AS Postimees Grupi veebilehelt», mis on klikitav ning suunab otse AS Postimees Grupi materjalile, mida kasutati. Eeltoodud nõuded kehtivad juhul, kui pole lepitud kokku teisiti.

4.3. Kahtluste vältimiseks olgu märgitud, et ilma AS Postimees Grupi kirjaliku või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekuta ei ole lubatud materjale tervikuna ega õigusaktidega lubatud mahtu ületavas osas kopeerida, avaldada ega muul viisil kolmandatele isikutele kättesaadavaks teha ühelgi füüsilisel ega elektroonsel andmekandjal, sealhulgas kuid mitte ainult sotsiaalmeedias. Nimetatud reegel kehtib ka AS Postimees Grupi Youtube'i keskkonna kontodel olevate videote kohta. Sealhulgas, kuid mitte ainult, on keelatud automaatne või mitte-automaatne materjali allalaadimine või muul viisil salvestamine või töötlemine, samuti materjali edasisaatmine mistahes kolmandale isikule, sealhulgas edastamine allalaadimiseks.

4.4. Materjalide vaba kasutamist ületavas osas (sealhulgas tervikuna) kasutamine, sealhulgas materjalide kasutamine mistahes kommertseesmärgil, on võimalik AS Postimees Grupi kirjalikul või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekul, kui selleks on sõlmitud AS Postimees Grupiga litsentsileping. Litsentsilepingu tingimuste ja litsentsitasu kohta täpsema informatsiooni saamiseks palume pöörduda Postimehe toimetuse poole.

4.5. Käesolevas osas toodud materjalide kasutamise ja refereerimise tingimuste rikkumisel on AS Postimees Grupil õigus küsida tasu järgneva hinnakirja alusel:

 • Ühekordne õigusvastane materjalide kasutamine - 200 € (lisandub käibemaks)
 • Korduv (kaks või enam) õigusvastane materjalide kasutamine - 320 € iga korra eest (lisandub käibemaks)
Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted

Käesolev Isikuandmete Töötlemise Üldpõhimõtted (edaspidi Põhimõtted) selgitab kuidas Media Investments & Holding OÜ (registrikood 14609223, aadress Rävala pst 4, 10143 Tallinn) ja tema gruppi kuuluvad ettevõtted töötlevad oma Teenuste pakkumise ja osutamise käigus Isikuandmeid. Kui Te kasutate või olete kasutanud Media Investments & Holdingu Teenuseid, Veebilehti või osalenud Media Investments & Holdingu poolt läbiviidavates kampaaniates, loosides või muul viisil edastanud oma Isikuandmeid Media Investments & Holdingule, puudutavad käesolevad Põhimõtted otseselt Teid. Seetõttu julgustame Teid põhjalikult käesolevate Põhimõtetega tutvuma. Kui Te ei nõustu Media Investments & Holdingu Isikuandmete Töötlemise Üldpõhimõtetega, ei ole Veebileht ega Teenused mõeldud Teile ning Te peate hoiduma Veebilehtede külastamisest ning Teenuste kasutamisest.

Käesolevad Põhimõtted ei käi Media Investments & Holdingu väljaannetes avaldatud artiklites sisalduvate isikuandmete kohta. Media Investments & Holding töötleb neid andmeid sõna- ja teabevabaduse õigust teostades ja ajakirjanduslikel eesmärkidel ning kuigi andmesubjektidel on ka neis olukordades õigus isikuandmete kaitsele, ei ole käesolevad Põhimõtted koostatud seda silmas pidades.

1. Põhimõtetes kasutatavad mõisted

1.1. Postimees Grupp – AS Postimees Grupp (registrikood 10184643, aadress Tartu mnt 80, 10112 Tallinn), kes töötleb Kasutaja Isikuandmeid GDPR-i mõttes vastutava töötlejana vastavalt käesolevatele Põhimõtetele;

1.2. Media Investments & Holding – Postimees ja selle uudisteportaalid eesti, vene ja inglise keeltes; Tartu Postimees, Pärnu Postimees, Sakala, Virumaa Teataja, Järva Teataja, Lõuna-Eesti Postimees ja nende uudisteportaalid, nädalakiri Maa Elu ja ajakirjad Osuti, 60+ ning Koolilõpp; Meelelahutusveebid Elu24 ja venekeelne Limon, lisaks enam kui kümme teemaportaali; Raadiojaamad Kuku, Elmar, MyHits, Narodnoe Radio ja DFM; Telekanalid Kanal 2, Kanal 11, Kanal 12, MyHits; Uudisteagentuur BNS; Postimees kirjastus; AS Kroonpress; Otsepost Target Master OÜ; Maaportaal OÜ; SIA TVNET; SIA LETA; 15min UAB; UAB Diginet LTU; BNS Leedu.

1.3. GDPR – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (General Data Protection Regulation);

1.4. Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta;

1.5. Kasutaja – füüsiline isik, kes külastab Veebilehte; loob Veebilehel konto või kasutab Teenuseid;

1.6. Leping – Media Investments & Holding OÜ ja Kasutaja vahel sõlmitav kokkuleppe, mille alusel saab Kasutaja ligipääsuõiguse Veebilehel avaldatavale tasulisele sisule ja/või paberlehe tellimuse ning maksab selle eest Media Investments & Holding OÜ-le tasu, kui selles on kokku lepitud. Käesolevate Põhimõtete tähenduses käsitletakse Lepinguna ka kokkuleppeid, mis sõlmitakse Media Investments & Holdingu ja Kasutaja vahel ning mille alusel saab Kasutaja õiguse postitada Veebilehel ilmuvate artiklite kohta kommentaare;

1.7. Teenus – kõik teenused ja funktsionaalsused, mis on Kasutajale Media Investments & Holdingu poolt kättesaadavaks tehtud, nt Postimees Gruppi kuuluvate väljaannete tellimine, artiklite kommenteerimine, artiklite lugemine, uudiskirjade tellimine, Media Investments & Holdingule kuulvate ettevõtete ja/või koostööpartnerite toodete, teenuste ja soodustuste kohta teadete edastamine, tarbijamängude, kampaaniate ja/või loosimiste korraldamine;

1.8. Töötlemine – igasugune Isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, sh kogumine ja edastamine;

1.9. Veebileht – postimees.ee ja kõik sellega seotud alldomeenid, secure.pmo.ee, kliinik.ee, targetmaster.ee, maaportaal.ee, 15min.lt, tvnet.lv ja sellega seotud alldomeenid ning Media Investments & Holdingu hallatavad mobiilirakendused.

2. Isikuandmed ja nende kogumise viisid

2.1. Media Investments & Holding kogub Isikuandmeid Lepingu sõlmimisel, Teenuste osutamisel ja muul moel Kasutaja poolt Veebilehe kasutamisel järgmiselt:

2.1.1. Kasutaja edastab ise Media Investments & Holdingule oma Isikuandmeid (näiteks sisestab oma nime, kontaktandmed, kasutajanime, parooli, postitab kommentaari, kasutab erinevaid Veebilehe funktsioone ja Teenuseid);

2.1.2. Media Investments & Holding kogub ise andmeid Kasutaja käitumise ja tegevuse kohta Teenuste ja Veebilehe kasutamisel (andmed vastavalt küpsiste kasutamise tingimustele, mis on kättesaadav siit);

2.1.3.Media Investments & Holding saab Kasutaja isikusamasuse ja/või maksekorralduse õnnestumise kohta kinnituse kolmandalt isikult, kes pakub vastavat teenust. Näiteks on kasutajal võimalik end identifitseerida ID-kaardi, Mobiil-ID, pangalingi, Facebook’i konto või Google+ konto kaudu ning teha Lepingujärgseid makseid pangalingi teenuse kaudu. Media Investments & Holding ei näe Kasutaja PIN 1 ega PIN 2 koode ega salvesta neid. ID-kaardi ja Mobiil-ID kaudu autentimisel ning tahteavalduste või kinnituste allkirjastamisel on Kasutaja kohustatud järgima vastavate arendajate ja Media Investments & Holdingu poolt kehtestatud turvanõudeid ning soovitusi. Selleks soovitame tutvuda lisainformatsiooniga aadressidel http://mobiil.id.ee ja http://www.id.ee;

2.1.4. Media Investments & Holding (mh Postimees Grupi ajakirjanikud) võivad salvestada nii enda asukoha ruumides kui sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel antud teateid ja korraldusi, samuti teavet ja muid toimingud ning vajadusel kasutada neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks.

2.2. Media Investments & Holding Töötleb järgnevaid Isikuandmeid:

 • identifitseerimisandmed (nimi, sünnikuupäev, sugu, isikukood);
 • kontaktandmed (telefon, e-post, aadress);
 • Lepinguliste maksete puhul pangaandmed (Kasutaja pangakonto, panga nimi);
 • IP aadresside ja Küpsiste (ingl. Cookie) andmed.

3. Isikuandmete Töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus

3.1. Media Investments & Holding Töötleb Kasutaja Isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:

3.1.1. Kasutajaga sõlmitava või sõlmitud Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, nt

3.1.1.1. Lepingu sõlminud Kasutaja abistamiseks ja nõustamiseks, kui Kasutaja on esitanud Media Investments & Holdingule vastava päringu;

3.1.1.2. Lepingu sõlminud Kasutajale arvete või muude oluliste Teenust puudutavate teadete edastamiseks;

3.1.1.3 Lepingu sõlminud Kasutajale Lepinguliste Teenuste osutamiseks ja kaupade tarnimiseks, sh ligipääsu võimaldamiseks Veebilehe sisule.

3.1.2. Kasutaja antud nõusoleku alusel, nt

3.1.2.1. Media Investments & Holdingu hinnangul Kasutajale huvipakkuva reklaami kuvamine, kui Kasutaja on nõustunud vastavate küpsiste paigaldamisega tema veebilehitsejasse;

3.1.2.2. Kasutajale Media Investments & Holdingu ning Media Investments & Holdingu partnerite kaupade, teenuste ja soodustuste kohta teavituste saatmine, kui Kasutaja on andnud vastava nõusoleku. Partnerpakkumiste kategooriad: meelelahutus, kultuur, sport, tervis ja vaba aeg;

3.1.2.3. Kasutajale uudiskirja saatmine, kui Kasutaja on sellel eesmärgil Media Investments & Holdingule edastanud oma e-posti aadressi;

3.1.2.4. Media Investments & Holdingu poolt korraldatavate tarbijamängude, loosimiste ja kampaaniate läbiviimine, kui Kasutaja on andnud vastava nõusoleku.

3.1.3. Media Investments & Holdingu õigustatud huvi alusel, nt

3.1.3.1. Kasutajaga ühenduse võtmiseks otseturunduslikel eesmärkidel, kui Kliendiga varem sõlmitud Lepingu alusel või talle osutatud Teenuse alusel on võimalik eeldada, et Kasutaja on vastavast pakkumusest huvitatud ning Kasutaja ei ole väljendanud rahulolematust või esitanud vastuväiteid selliste teadete saamiseks;

3.1.3.2. Kasutajaga sõlmitud Lepingu täitmise tagamiseks, sealhulgas Lepingu või õigusaktide rikkumiste tuvastamiseks Kasutaja poolt ja selle tõendamiseks (näiteks Kasutaja vastu nõuete esitamiseks). Sellisel juhul on Töötlemise õiguslikuks aluseks Media Investments & Holdingu õigustatud huvi oma õigusi kaitsta. Olukorras, kus Kasutaja on Lepingut või õigusakte rikkunud, ei kaalu Kasutaja huvid ega õigused Media Investments & Holdingu õigustatud huvi üles;

3.1.3.3. Veebilehe külastatavuse, Teenuste kasutamise statistika ja muu mitte-personaliseeritud tehnilise informatsiooni kogumiseks Veebilehe kasutamise kohta eesmärgiga täiendada Veebilehte ja Teenuseid.

3.1.4. Media Investments & Holdingu seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, nt

3.1.4.1. seadusest tulenev kohustus säilitada raamatupidamisdokumente;

3.1.4.2. seadusest tulenev kohustus edastada pädevatele asutustele vastavate seaduslike taotluste alusel Kasutajate isikuandmeid;

3.1.4.3. Media Investments & Holdingu seadusest tulenev kohustus vastata Kasutaja esitatud päringule või korraldusele.

3.2. Kasutaja Isikuandmeid võidakse töödelda ka juhul, kui see on konkreetsel juhul vajalik Media Investments & Holdingu või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles Kasutaja huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, samuti juhul, kui see on vajalik Kasutaja või mõne muu füüsilise isiku eluliste huvide kaitsmiseks.

3.3. Kui Isikuandmete Töötlemine põhineb Media Investments & Holdingu õigustatud huvil, on Kasutajal õigus esitada igal ajal sellele vastuväiteid.

4. Isikuandmete edastamine teenusepakkujatele (volitatud töötlejatele)

4.1. Media Investments & Holding kasutab Kasutaja Isikuandmete Töötlemisel teenusepakkujaid (GDPR-i mõttes volitatud töötlejaid). Media Investments & Holding on veendunud selliste teenusepakkujate usaldusväärsuses, sõlminud nendega andmetöötluslepingud ning vastutab nende tegevuse eest.

4.2. Media Investments & Holding kasutab järgnevatesse kategooriatesse kuuluvaid Volitatud Töötlejaid: Media Investments & Holdingusse kuuluvad ettevõtted, serveri- ja pilveteenuse pakkujad, Media Investments & Holdingu korraldatavate tarbijamängude, loosimiste ja kampaaniate läbiviimiseks kasutatavate platvormide pakkujad, kodukande teenuse pakkujad.

4.3. Kasutajatel on õigus nõuda Media Investments & Holdingult detailsemaid andmeid volitatud töötlejate kohta võttes ühendust punktis 12 toodud kontaktandmetel.

5. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

5.1. Media Investments & Holding edastab Kasutaja Isikuandmeid kolmandatele isikutele ainult juhul, kui Media Investments & Holding on selleks seadusest tulenevalt kohustatud, kui see on vajalik Kasutajaga sõlmitud Lepingu täitmiseks, kui Media Investments & Holdingul on selleks õigustatud huvi või kui Kasutaja on andnud selleks oma nõusoleku.

5.2. Media Investments & Holding edastab Kasutaja Isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele:

 • Postiteenuse osutajale tellimuste ja reklaammaterjalide kohaletoimetamiseks. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Kasutajaga sõlmitud Lepingu täitmine, Media Investments & Holdingu õigustatud huvi või Kasutaja nõusolek;
 • Media Investments & Holdingule kuuluvatele ühingutele võimaldamaks pakkuda kliendile Media Investments & Holdingule kuuluvate ettevõtete soodustusi. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Media Investments & Holdingu õigustatud huvi teenuse pakkumiseks;
 • järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele õigusaktides sätestatud alustel. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Media Investments & Holdingu seadusjärgse kohustuse täitmine;
 • audiitoritele, õigus- ja muudele nõustajatele, kui see on vajalik nende kohustuste täitmiseks Media Investments & Holdingu ees ja tingimusel, et nad hoiavad vastavaid andmeid konfidentsiaalsena. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Media Investments & Holdingu seadusjärgse kohustuse täitmine (nt audiitorite puhul) või Media Investments & Holdingu õigustatud huvi oma õigusi kaitsta;
 • võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule, kui Kasutajal on tekkinud Media Investments & Holdingu ees võlgnevused. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Media Investments & Holdingu õigustatud huvi oma õigusi kaitsta. Olukorras, kus Kasutaja on Lepingut rikkunud või muul viisil Media Investments & Holdingu õigusi rikkunud, ei kaalu Kasutaja huvid ega õigused Media Investments & Holdingu õigustatud huvi üles.

6. Isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse

6.1. Media Investments & Holding edastab isikuandmeid kolmandatesse riikidesse (riigid, mis ei kuulu Euroopa Majanduspiirkonna riikide hulka) ainult juhul, kui Media Investments & Holdingul on selleks seadusest tulenev alus, eelkõige, kui adressaatriik pakub Euroopa Komisjoni vastava otsuse kohaselt isikandmetele piisavat kaitset. Juhul, kui adressaatriik ei kuulu piisavat kaitset pakkuvate kolmandate riikide hulka, edastab Media Investments & Holding sinna Isikuandmeid ainult asjakohase kaitsemeetme kohaldamise korral, nagu nõuab kohalduvad Euroopa Liidu ning Eesti õigusaktid.

7. Isikuandmete säilitamine

7.1. Media Investments & Holding säilitab Kasutaja Isikuandmeid kuni see on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks, Media Investments & Holdingu õiguste kaitsmiseks või kuni see on õigusaktide kohaselt nõutud.

7.2. Sõltuvalt isikuandmete liigist, säilitab Media Investments & Holding Kasutaja Isikuandmeid järgmiselt:

 • Raamatupidamise dokumendid: 7 aastat alates asjakohase majandusaasta lõpust, tulenevalt seaduse nõudest;
 • Lepinguga seotud Isikuandmeid: 10 aastat alates Lepingu lõppemisest, tulenevalt maksimaalsest aegumistähtajast tahtliku rikkumise puhul;
 • Küpsiste andmed: vastavalt küpsiste kasutamise tingimustele;
 • Kliendi andmeid: peale kliendisuhte lõppu 3 aastat.

8. Turvalisus

8.1. Media Investments & Holding võtab vajalikud organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnilised turvameetmed Kasutaja Isikuandmete turvalisuse tagamiseks.

8.2. Veebilehel konto loonud Kasutaja kohustub hoidma Veebilehele sisenemiseks vajalikku kasutajatunnust ja parooli salajas ning sellisel viisil, et see ei satuks kolmandate isikute kätte, v.a. juhul, kui ta on volitanud kolmandat isikut kasutama tema kasutajatunnust ja parooli Teenuste kasutamiseks.

8.3. Veebilehel konto loonud Kasutaja peab koheselt Media Investments & Holdingut teavitama, kui tema kasutajatunnus või parool on kadunud või sattunud kolmandate isikute valdusesse, et Media Investments & Holding saaks võtta tarvitusele vastavad meetmed Isikuandmete turvalisuse tagamiseks.

8.4. Media Investments & Holding ei vastuta selliste turvalisusnõuete rikkumiste eest, mis on tingitud Kasutaja enda tegevusest.

9. Kasutaja õigused ja kohustused

9.1. Asjakohaste õigusaktidega (eelkõige GDPR-iga) reguleeritud ulatuses on Kasutajal õigus teostada Media Investments & Holdingu poolt Töödeldavate Isikuandmete suhtes järgnevaid õigusi:

 • taotleda juurdepääsu enda Isikuandmetele;
 • nõuda Isikuandmete parandamist;
 • nõuda Isikuandmete kustutamist;
 • nõuda Isikuandmete Töötlemisele vastuväiteid, eriti juhul, kui Media Investments & Holding Töötleb neid õigustatud huvi alusel;
 • nõuda Isikuandmete ülekandmist;
 • esitada enda Isikuandmete töötlemise kohta kaebusi;
 • võtta Isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi. Nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta loobumisele eelnenud nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

9.2. Oma õiguste teostamiseks peab Kasutaja kontakteeruma Media Investments & Holdinguga Põhimõtete punktis 12 toodud kontaktandmetel. Veebilehel konto loonud Kasutaja saab teatud õigusi teostada ka oma kasutajakonto kaudu.

9.3. Media Investments & Holdingul on õigus nõuda Kasutaja isiku tuvastamiseks vajaliku täiendava teabe esitamist.

9.4. Media Investments & Holding vastab Kasutaja taotlusele 1 kuu jooksul ning teavitab Kasutajat, kas ja milliseid meetmeid on Media Investments & Holding Kasutaja taotluse lahendamiseks rakendanud. Kui taotlus on keeruline või mahukas, võib Media Investments & Holding vastamise tähtaega 2 kuu võrra pikendada. Kui Media Investments & Holding ei võta meetmeid vastavalt Kasutaja taotlusele, teatab ta Kasutajale meetmete võtmata jätmise põhjused ning selgitab võimalust esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitsmiseks kohtusse.

9.5. Kui Kasutaja taotlused on selgelt põhjendamatud või ülemäärased, eelkõige oma korduva iseloomu tõttu, võib Media Investments & Holding kas:

 • küsida mõistlikku tasu; või
 • keelduda taotletud meetmete võtmisest.

9.6. Kasutaja võib nõuda Isikuandmete kustutamist ainult siis, kui esineb üks järgnevatest alustest:

 • Isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud või muul viisil töödeldud;
 • Kasutaja võtab tagasi Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusoleku ning puudub muu õiguslik alus Isikuandmete Töötlemiseks;
 • Kasutaja esitab vastuväite Isikuandmete Töötlemise suhtes, mis põhineb Media Investments & Holdingu õigustatud huvil ja Töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid;
 • Kasutaja esitab vastuväite Isikuandmete Töötlemisele otseturunduse eesmärgil;
 • Isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;
 • Isikuandmed tuleb kustutada selleks, et täita Media Investments & Holdingu seadusest tulenevat kohustust;
 • Tegemist on alla 13-aastase lapse Isikuandmetega, mida töödeldakse nõusoleku alusel.

9.7. Kui Kasutaja nõuab Isikuandmete kustutamist, peab ta oma vastavas taotluses põhjendama, millise Põhimõtete punktis 9.6 nimetatud alusel ta seda nõuab. Media Investments & Holding ei ole kohustatud Isikuandmeid kustutama, kui selleks puudub alus või kui Isikuandmete Töötlemine on vajalik järgmistel põhjustel:

 • sõna- ja teabevabaduse õiguse teostamiseks;
 • selleks, et täita Media Investments & Holdingu seadusest tulenevat kohustust;
 • selleks, et koostada, esitada või kaitsta õigusnõudeid;
 • Media Investments & Holdingul on muu seadusest tulenev alus Isikuandmete töötlemiseks.

9.8. Kui Kasutaja Isikuandmete Töötlemine põhineb Kasutaja nõusolekul, on Kasutajal õigus Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud Töötlemise seaduslikkust.

9.9. Kui Kasutaja Isikuandmetega seoses peaks toimuma rikkumine ning see kujutab Media Investments & Holdingu hinnangul endast tõenäoliselt suurt ohtu Kasutaja õigustele ja vabadustele, teavitab Media Investments & Holding sellest Kasutajat põhjendamatu viivituseta Kasutaja poolt Media Investments & Holdingule esitatud kontaktandmetel või kui see ei ole võimalik, siis avalikult.

9.10. Eesmärgiga hoida Kasutaja Isikuandmeid ajakohastena, on Kasutajal kohustus teavitada Media Investments & Holdingut oma Isikuandmete muutumisest.

9.11. Juhul, kui Kasutaja õigusi on rikutud, on Kasutajal õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.

10. Profileerimine turunduslikel eesmärkidel

10.1. Media Investments & Holding teostab Kasutajate suhtes profileerimist turunduslikel eesmärkidel kasutajate veebilehitsejatesse Media Investments & Holdingu või mõne kolmanda isiku poolt paigaldatud tekstifailide ehk küpsiste (ingl.k. cookies) abil. Profileerimine on andmetöötlus, mille eesmärgiks on teha ennustusi Kasutaja demograafiliste tunnuste (sugu, vanus) ja huvide kohta ning sellest lähtuvalt kuvada Kasutajale reklaame ja pakkumusi, mis Media Investments & Holdingu arvates Kasutajat huvitada võiks.

10.2. Turunduslikul eesmärgil profileerimise tulemusel ei tehta Kasutaja suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid.

10.3. Media Investments & Holding kasutab turunduslikul eesmärgil profileerimist õigustatud huvi alusel. Kasutaja võib igal ajal esitada Media Investments & Holdingule turunduslikel eesmärkidel profileerimise kohta vastuväiteid või keelata oma veebilehitsejasse küpsiste salvestamise, seadistades oma veebilehitseja vastavalt. Täpsema informatsiooni saamiseks Media Investments & Holdingu poolt kasutatavate küpsiste kohta, sh kuidas seadistada oma veebilehitseja küpsiseid eirama, vaadake Media Investments & Holdingu küpsiste kasutamise tingimusi.

10.4. Media Investments & Holding ei kasuta profileerimiseks isikuandmeid, mida Veebilehel konto loonud Kasutaja on Media Investments & Holdingule edastanud konto loomise või Lepingu sõlmimise eesmärgil.

11. Põhimõtete muutmine

11.1. Media Investments & Holdingul võib tekkida vajadus käesolevaid Põhimõtteid muuta tulenevalt muudatustest õigusaktides, Media Investments & Holdingu isikuandmete töötlemise protsessides või järelevalveasutuste või kohtute poolt antud juhistest. Sel juhul teavitab Media Investments & Holding Kasutajat enne vastavate muudatuste rakendumist ette mõistliku aja võrra.

12. Kontaktandmed

12.1. Oma õiguste teostamiseks, nõusolekute tagasivõtmiseks, samuti täiendavate selgituste saamiseks ja Media Investments & Holdingu vastu kaebuse esitamiseks, võib Kasutaja pöörduda Media Investments & Holdingu poole järgmistel kontaktidel:

E-post:

Postiaadress:

 • Tartu mnt 80, 10112 Tallinn, Eesti
Postimees Grupi isikuandmete töötlemise lisatingimused veebilehele www.postimees.ee

1. Postimees Grupp, registrikood 10184643, aadress Tartu mnt 80, Tallinn 10112 (edaspidi Postimees Grupp), haldab uudisteportaali https://www.postimees.ee (edaspidi Postimees), mis vahendab värskeid uudiseid nii Eestist kui ka välismaalt.

2. Postimees Grupp töötleb isikuandmeid vastavalt Media Investments & Holding OÜ poolt Media Investments & Holdingule kehtestatud isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele ja vastavalt käesolevatele isikuandmete töötlemise lisatingimustele.

3. Postimees Grupp on Postimehe kasutaja isikuandmete vastutavaks töötlejaks sõltumata sellest, kas kasutaja kasutab Postimeest registreeritud kasutajana või tavakasutajana (edaspidi „Kasutaja“).

4. Isikuandmete avaldamine Postimees Grupile on vabatahtlik, kuid võib olla vältimatult vajalik Postimehe teenuste osutamiseks ning funktsioonide kasutamiseks.

5. Postimees Grupp kogub ja töötleb Postimehe Kasutaja kohta järgmisi Kasutaja poolt avaldatud andmeid: ees- ja perekonnanimi, telefon, sünniaeg, e-posti aadress, postiindeks, makseteave.

6. Lisaks Kasutaja poolt avaldatud andmetele, kogub Postimees Grupp ise Kasutaja kohta automatiseeritult andmeid. Sellisteks automatiseeritult kogutavateks andmeteks on andmed Kasutaja sirvimiste, eelistuse ja valikute kohta Postimehes.

7. Postimehe portaali sisse logimiseks Facebooki või Google konto kasutamisel annab Kasutaja Postimees Grupile nõusoleku koguda Kasutaja sotsiaalmeedia profiilipilti.

8. Postimees Grupi poolt kogutavad andmed koos nimetatud „Isikuandmed“.

9. Postimehe Kasutajate Isikuandmeid töödeldakse õiguslikul alusel ja eesmärgil, mis on sätestatud Media Investments & Holdingule kehtestatud isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetes.

10. Postimees Grupp võib edastada Postimehe Kasutajate kohta kogutud Isikuandmeid kolmandatele isikutele, nagu näiteks Postimees Grupile teenuseid osutavatele isikutele (õigusabiteenust osutav isik, pilveteenuse osutaja, reklaami- ja turundusteenuse osutaja, veebilehe kasutusuuringu teostajale, veebi- ja tarkvaraarendajatele) ning teistele Media Investments & Holdingule kuuluvatele ühingutele.

11. Postimees Grupp on teinud kõik endast oleneva, et eelnimetatud kolmandad isikud tagaksid Isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse.

12. Postimehe registreeritud Kasutajate Isikuandmeid säilitatakse kuni kasutajakonto kustutamiseni. Konto ja kogutud Isikuandmete kustutamiseks tuleb Kasutajal esitada vastavasisuline avaldus Postimees Grupi e-posti aadressile isikuandmed@postimeesgrupp.ee.

Media Investments & Holdingu küpsiste kasutamise tingimused

Selles Media Investments & Holding OÜ (registrikood 14609223, aadress Rävala pst 4, 10143 Tallinn) küpsiste kasutamise tingimustes (edaspidi Tingimused) selgitame, milliseid küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid Media Investments & Holdingu Veebilehtedel (postimees.ee ja kõik selle alldomeenid ning Media Investments & Holdingu hallatava mobiilirakendused) kasutab. Tingimustes kasutatud mõisteid tuleks mõista nii nagu need on defineeritud Media Investments & Holdingu privaatsuspoliitikas.

1. Küpsised

1.1. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis paigaldatakse kasutaja arvutisse veebilehtedelt, mida kasutaja külastab, kui kasutaja ei ole kõigi või osade küpsiste paigaldamist oma veebilehitseja sätetes keelanud. Küpsised võimaldavad ära tunda kasutaja seadme veebilehtede külastamisel.

1.2. Küpsised võib tulenevalt nende paigaldamise ajast jagada:

 • ajutised ehk sessioonipõhised küpsised – võimaldavad ühendada kasutaja tegevusi ühe ja sama veebilehitseja sirvimissessiooni jooksul ajutiselt, s.o veebilehitseja akna avamisest kuni selle sulgemiseni või kuni 4 tunni möödumiseni pärast viimast lehevaatamist;
 • püsivad küpsised – salvestatakse kasutaja seadmele püsivalt küpsises määratletud ajaks ning aktiveeritakse iga kord, kui kasutaja külastab veebilehte, millelt küpsis paigaldati.

1.3. Küpsised võib tulenevalt nende kuuluvusest jagada:

 • esimese osapoole küpsised – pärinevad vaadatavalt veebilehelt. Veebilehed võivad nende küpsiste abil salvestada teavet, mida taaskasutatakse järgmisel korral, kui veebilehte külastatakse. Isikuandmete töötlemise seisukohalt on esimese osapoole küpsise paigaldajaks vastutav töötleja (või ükskõik milline tema volitatud töötleja), kes haldab külastatavat veebilehte;
 • kolmandate osapoolte küpsised – pärinevad näiteks teiste veebilehtede reklaamidelt, mis asuvad kasutaja poolt külastataval veebilehel. Isikuandmete töötlemise seisukohalt on kolmanda osapoole küpsise paigaldajaks vastutav töötleja, kes erineb külastatava veebilehe haldajast.

1.4. Küpsised võib sõltuvalt nende paigaldamise eesmärgist jagada:

 • hädavajalikud küpsised – olulised veebilehtedel ringiliikumiseks, selle funktsioonide kasutamiseks ning kasutajate poolt valitud teenuste osutamiseks. Ilma nende küpsiste paigaldamiseta ei saa kasutajale veebilehte ja tema soovitud teenuseid osutada;
 • statistilised küpsised – koguvad informatsiooni selle kohta, kuidas kasutajad veebilehti kasutavad, näiteks milliseid veebilehti nad kõige sagedamini külastavad ja milliseid veateateid nad veebilehtedelt saavad. Kogutud informatsioon liidetakse ja anonümiseeritakse. Nende küpsiste eesmärgiks on parandada veebilehtede toimimist;
 • eelistuste küpsised – need küpsised võimaldavad jätta meelde kasutaja tehtud valikuid (näiteks teksti suurus, muud veebilehe muudetavad omadused) ja tunnuseid (näiteks kasutajanimi, keel või kasutaja asukohariik), et pakkuda personaalsemaid ja mugavamaid võimalusi veebilehe kasutamiseks;
 • reklaamiküpsised – need küpsised võimaldavad näidata kasutajale personaliseeritud reklaami ja viia läbi turu-uuringuid ning -analüüse, kasutades kasutaja käitumise ja huvide kohta saadud andmeid. Saadud andmeid võidakse jagada reklaamivõrgustikega ja reklaamiteenuse pakkujatega.

2. Nõusolek

2.1. Media Investments & Holding ei vaja Kasutajate nõusolekut hädavajalike küpsiste kasutamiseks, kuna ilma nendeta ei ole Veebilehe kasutamine võimalik. Ülejäänud küpsiste osas nõustub Kasutaja küpsiste paigaldamisega andes nõusoleku käesolevatele Tingimustele, mida Media Investments & Holding küsib Kasutajatelt Veebilehtedel kuvatava bänneri kaudu. Eelistuste küpsistele annab Kasutaja nõusoleku vastavat eelistust valides.

3. Küpsiste seadmete muutmine veebilehitsejas

3.1. Media Investments & Holding võimaldab Kasutajatel hallata ise kõiki Kasutaja nõusoleku alusel kasutatavaid küpsiseid üksikult Veebilehe seadete vahendusel, kus Kasutajal on igal ajal võimalik kasutatavaid küpsiseid sisse ja välja lülitada. Eeltoodud reguleerimise võimalus ei kehti hädavajalike või muude küpsiste kohta, mille kasutamiseks ei ole vaja Kasutaja nõusolekut.