ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÜLDPÕHIMÕTTED

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÜLDPÕHIMÕTTED

Kehtib alates: 25.05.2018

Käesolev Isikuandmete Töötlemise Üldpõhimõtted (edaspidi Põhimõtted) selgitab kuidas Media Investments & Holding OÜ (registrikood 14609223, aadress Rävala pst 4, 10143 Tallinn) ja tema gruppi kuuluvad ettevõtted töötlevad oma Teenuste pakkumise ja osutamise käigus Isikuandmeid. Kui Te kasutate või olete kasutanud Media Investments & Holdingu Teenuseid, Veebilehti või osalenud Media Investments & Holdingu poolt läbiviidavates kampaaniates, loosides või muul viisil edastanud oma Isikuandmeid Media Investments & Holdingule, puudutavad käesolevad Põhimõtted otseselt Teid. Seetõttu julgustame Teid põhjalikult käesolevate Põhimõtetega tutvuma. Kui Te ei nõustu Media Investments & Holdingu Isikuandmete Töötlemise Üldpõhimõtetega, ei ole Veebileht ega Teenused mõeldud Teile ning Te peate hoiduma Veebilehtede külastamisest ning Teenuste kasutamisest.

Käesolevad Põhimõtted ei käi Media Investments & Holdingu väljaannetes avaldatud artiklites sisalduvate isikuandmete kohta. Media Investments & Holding töötleb neid andmeid sõna- ja teabevabaduse õigust teostades ja ajakirjanduslikel eesmärkidel ning kuigi andmesubjektidel on ka neis olukordades õigus isikuandmete kaitsele, ei ole käesolevad Põhimõtted koostatud seda silmas pidades.

 

 1. Põhimõtetes kasutatavad mõisted
  • Postimees Grupp – AS Postimees Grupp (registrikood 10184643, aadress Maakri 23a, 10145 Tallinn), kes töötleb Kasutaja Isikuandmeid GDPR-i mõttes vastutava töötlejana vastavalt käesolevatele Põhimõtetele;
  • Media Investments & Holding – Postimees ja selle uudisteportaalid eesti, vene ja inglise keeltes; Tartu Postimees, Pärnu Postimees, Sakala, Virumaa Teataja, Järva Teataja, Lõuna-Eesti Postimees ja nende uudisteportaalid, nädalakiri Maa Elu ja ajakirjad Osuti, 60+ ning Koolilõpp; Meelelahutusveebid Elu24 ja venekeelne Limon, lisaks enam kui kümme teemaportaali; Raadiojaamad Kuku, Elmar, MyHits, Narodnoe Radio ja DFM; Telekanalid Kanal 2, Kanal 11, Kanal 12, MyHits; Uudisteagentuur BNS; Postimees kirjastus; AS Kroonpress; Otsepost Target Master OÜ; Baltic Classifieds Group OÜ (Allepal OÜ (soov.ee, osta.ee, KV.EE), Kinnisvaraportaal AS (City24.ee), City24 SIA)); Maaportaal OÜ (metsaoksjon.ee/maaportaal.ee); SIA TVNET; SIA LETA; 15min UAB; UAB Diginet LTU; BNS Leedu.
  • GDPR – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (General Data Protection Regulation);
  • Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta;
  • Kasutaja – füüsiline isik, kes külastab Veebilehte; loob Veebilehel konto või kasutab Teenuseid;
  • Leping – Media Investments & Holding OÜ ja Kasutaja vahel sõlmitav kokkuleppe, mille alusel saab Kasutaja ligipääsuõiguse Veebilehel avaldatavale tasulisele sisule ja/või paberlehe tellimuse ning maksab selle eest Media Investments & Holding OÜ-le tasu, kui selles on kokku lepitud. Käesolevate Põhimõtete tähenduses käsitletakse Lepinguna ka kokkuleppeid, mis sõlmitakse Media Investments & Holdingu ja Kasutaja vahel ning mille alusel saab Kasutaja õiguse postitada Veebilehel ilmuvate artiklite kohta kommentaare;
  • Teenus – kõik teenused ja funktsionaalsused, mis on Kasutajale Media Investments & Holdingu poolt kättesaadavaks tehtud, nt Postimees Gruppi kuuluvate väljaannete tellimine, artiklite kommenteerimine, artiklite lugemine, uudiskirjade tellimine, Media Investments & Holdingule kuulvate ettevõtete ja/või koostööpartnerite toodete, teenuste ja soodustuste kohta teadete edastamine, tarbijamängude, kampaaniate ja/või loosimiste korraldamine;
  • Töötlemine – igasugune Isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, sh kogumine ja edastamine;
  • Veebileht – postimees.ee ja kõik sellega seotud alldomeenid, secure.pmo.ee, kliinik.ee, targetmaster.ee, metsaoktsjon.ee, soov.ee, osta.ee, kv.ee, city24.ee, city24.lv, 15min.lt, tvnet.ee ja sellega seotud alldomeenid ning Media Investments & Holdingu hallatavad mobiilirakendused.
 2. Isikuandmed ja nende kogumise viisid
  • Media Investments & Holding kogub Isikuandmeid Lepingu sõlmimisel, Teenuste osutamisel ja muul moel Kasutaja poolt Veebilehe kasutamisel järgmiselt:
   • Kasutaja edastab ise Media Investments & Holdingule oma Isikuandmeid (näiteks sisestab oma nime, kontaktandmed, kasutajanime, parooli, postitab kommentaari, kasutab erinevaid Veebilehe funktsioone ja Teenuseid);
   • Media Investments & Holding kogub ise andmeid Kasutaja käitumise ja tegevuse kohta Teenuste ja Veebilehe kasutamisel (andmed vastavalt küpsiste kasutamise tingimustele, mis on kättesaadav siit);
   • Media Investments & Holding saab Kasutaja isikusamasuse ja/või maksekorralduse õnnestumise kohta kinnituse kolmandalt isikult, kes pakub vastavat teenust. Näiteks on kasutajal võimalik end identifitseerida ID-kaardi, Mobiil-ID, pangalingi, Facebook’i konto või Google+ konto kaudu ning teha Lepingujärgseid makseid pangalingi teenuse kaudu. Media Investments & Holding ei näe Kasutaja PIN 1 ega PIN 2 koode ega salvesta neid. ID-kaardi ja Mobiil-ID kaudu autentimisel ning tahteavalduste või kinnituste allkirjastamisel on Kasutaja kohustatud järgima vastavate arendajate ja Media Investments & Holdingu poolt kehtestatud turvanõudeid ning soovitusi. Selleks soovitame tutvuda lisainformatsiooniga aadressidel http://mobiil.id.ee ja http://www.id.ee;
  • Media Investments & Holding Töötleb järgnevaid Isikuandmeid:
   • identifitseerimisandmed (nimi, sünnikuupäev, sugu, isikukood);
   • kontaktandmed (telefon, e-post, aadress);
   • Lepinguliste maksete puhul pangaandmed (Kasutaja pangakonto, panga nimi);
   • IP aadresside ja Küpsiste (ingl. Cookie) andmed.

 

 1. Isikuandmete Töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus
  • Media Investments & Holding Töötleb Kasutaja Isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:
   • Kasutajaga sõlmitava või sõlmitud Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, nt
  • Lepingu sõlminud Kasutaja abistamiseks ja nõustamiseks, kui Kasutaja on esitanud Media Investments & Holdingule vastava päringu;
  • Lepingu sõlminud Kasutajale arvete või muude oluliste Teenust puudutavate teadete edastamiseks;
  • Lepingu sõlminud Kasutajale Lepinguliste Teenuste osutamiseks ja kaupade tarnimiseks, sh ligipääsu võimaldamiseks Veebilehe sisule.
   • Kasutaja antud nõusoleku alusel, nt
  • Media Investments & Holdingu hinnangul Kasutajale huvipakkuva reklaami kuvamine, kui Kasutaja on nõustunud vastavate küpsiste paigaldamisega tema veebilehitsejasse;
  • Kasutajale Media Investments & Holdingu ning Media Investments & Holdingu partnerite kaupade, teenuste ja soodustuste kohta teavituste saatmine, kui Kasutaja on andnud vastava nõusoleku. Partnerpakkumiste kategooriad: meelelahutus, kultuur, sport, tervis ja vaba aeg;
  • Kasutajale uudiskirja saatmine, kui Kasutaja on sellel eesmärgil Media Investments & Holdingule edastanud oma e-posti aadressi;
  • Media Investments & Holdingu poolt korraldatavate tarbijamängude, loosimiste ja kampaaniate läbiviimine, kui Kasutaja on andnud vastava nõusoleku.
   • Media Investments & Holdingu õigustatud huvi alusel, nt
  • Kasutajaga ühenduse võtmiseks otseturunduslikel eesmärkidel, kui Kliendiga varem sõlmitud Lepingu alusel või talle osutatud Teenuse alusel on võimalik eeldada, et Kasutaja on vastavast pakkumusest huvitatud ning Kasutaja ei ole väljendanud rahulolematust või esitanud vastuväiteid selliste teadete saamiseks;
  • Kasutajaga sõlmitud Lepingu täitmise tagamiseks, sealhulgas Lepingu või õigusaktide rikkumiste tuvastamiseks Kasutaja poolt ja selle tõendamiseks (näiteks Kasutaja vastu nõuete esitamiseks). Sellisel juhul on Töötlemise õiguslikuks aluseks Media Investments & Holdingu õigustatud huvi oma õigusi kaitsta. Olukorras, kus Kasutaja on Lepingut või õigusakte rikkunud, ei kaalu Kasutaja huvid ega õigused Media Investments & Holdingu õigustatud huvi üles;
  • Veebilehe külastatavuse, Teenuste kasutamise statistika ja muu mitte-personaliseeritud tehnilise informatsiooni kogumiseks Veebilehe kasutamise kohta eesmärgiga täiendada Veebilehte ja Teenuseid.
   • Media Investments & Holdingu seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, nt
  • seadusest tulenev kohustus säilitada raamatupidamisdokumente;
  • seadusest tulenev kohustus edastada pädevatele asutustele vastavate seaduslike taotluste alusel Kasutajate isikuandmeid;
  • Media Investments & Holdingu seadusest tulenev kohustus vastata Kasutaja esitatud päringule või korraldusele.
   • Kasutaja Isikuandmeid võidakse töödelda ka juhul, kui see on konkreetsel juhul vajalik Media Investments & Holdingu või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles Kasutaja huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, samuti juhul, kui see on vajalik Kasutaja või mõne muu füüsilise isiku eluliste huvide kaitsmiseks.
   • Kui Isikuandmete Töötlemine põhineb Media Investments & Holdingu õigustatud huvil, on Kasutajal õigus esitada igal ajal sellele vastuväiteid.

 

 1. Isikuandmete edastamine teenusepakkujatele (volitatud töötlejatele)
  • Media Investments & Holding kasutab Kasutaja Isikuandmete Töötlemisel teenusepakkujaid (GDPR-i mõttes volitatud töötlejaid). Media Investments & Holding on veendunud selliste teenusepakkujate usaldusväärsuses, sõlminud nendega andmetöötluslepingud ning vastutab nende tegevuse eest.
  • Media Investments & Holding kasutab järgnevatesse kategooriatesse kuuluvaid Volitatud Töötlejaid: Media Investments & Holdingusse kuuluvad ettevõtted, serveri- ja pilveteenuse pakkujad, Media Investments & Holdingu korraldatavate tarbijamängude, loosimiste ja kampaaniate läbiviimiseks kasutatavate platvormide pakkujad, kodukande teenuse pakkujad.
  • Kasutajatel on õigus nõuda Media Investments & Holdingult detailsemaid andmeid volitatud töötlejate kohta võttes ühendust punktis 12 toodud kontaktandmetel.

 

 1. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele
  • Media Investments & Holding edastab Kasutaja Isikuandmeid kolmandatele isikutele ainult juhul, kui Media Investments & Holding on selleks seadusest tulenevalt kohustatud, kui see on vajalik Kasutajaga sõlmitud Lepingu täitmiseks, kui Media Investments & Holdingul on selleks õigustatud huvi või kui Kasutaja on andnud selleks oma nõusoleku.
  • Media Investments & Holding edastab Kasutaja Isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele:
   • Postiteenuse osutajale tellimuste ja reklaammaterjalide kohaletoimetamiseks. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Kasutajaga sõlmitud Lepingu täitmine, Media Investments & Holdingu õigustatud huvi või Kasutaja nõusolek;
   • Media Investments & Holdingule kuuluvatele ühingutele võimaldamaks pakkuda kliendile Media Investments & Holdingule kuuluvate ettevõtete soodustusi. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Media Investments & Holdingu õigustatud huvi teenuse pakkumiseks;
   • järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele õigusaktides sätestatud alustel. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Media Investments & Holdingu seadusjärgse kohustuse täitmine;
   • audiitoritele, õigus- ja muudele nõustajatele, kui see on vajalik nende kohustuste täitmiseks Media Investments & Holdingu ees ja tingimusel, et nad hoiavad vastavaid andmeid konfidentsiaalsena. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Media Investments & Holdingu seadusjärgse kohustuse täitmine (nt audiitorite puhul) või Media Investments & Holdingu õigustatud huvi oma õigusi kaitsta;
   • võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule, kui Kasutajal on tekkinud Media Investments & Holdingu ees võlgnevused. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Media Investments & Holdingu õigustatud huvi oma õigusi kaitsta. Olukorras, kus Kasutaja on Lepingut rikkunud või muul viisil Media Investments & Holdingu õigusi rikkunud, ei kaalu Kasutaja huvid ega õigused Media Investments & Holdingu õigustatud huvi üles.

 

 1. Isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse
  • Media Investments & Holding edastab isikuandmeid kolmandatesse riikidesse (riigid, mis ei kuulu Euroopa Majanduspiirkonna riikide hulka) ainult juhul, kui Media Investments & Holdingul on selleks seadusest tulenev alus, eelkõige, kui adressaatriik pakub Euroopa Komisjoni vastava otsuse kohaselt isikandmetele piisavat kaitset. Juhul, kui adressaatriik ei kuulu piisavat kaitset pakkuvate kolmandate riikide hulka, edastab Media Investments & Holding sinna Isikuandmeid ainult asjakohase kaitsemeetme kohaldamise korral, nagu nõuab kohalduvad Euroopa Liidu ning Eesti õigusaktid.
 2. Isikuandmete säilitamine
  • Media Investments & Holding säilitab Kasutaja Isikuandmeid kuni see on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks, Media Investments & Holdingu õiguste kaitsmiseks või kuni see on õigusaktide kohaselt nõutud.
  • Sõltuvalt isikuandmete liigist, säilitab Media Investments & Holding Kasutaja Isikuandmeid järgmiselt:
   • Raamatupidamise dokumendid: 7 aastat alates asjakohase majandusaasta lõpust, tulenevalt seaduse nõudest;
   • Lepinguga seotud Isikuandmeid: 10 aastat alates Lepingu lõppemisest, tulenevalt maksimaalsest aegumistähtajast tahtliku rikkumise puhul;
   • Küpsiste andmed: vastavalt küpsiste kasutamise tingimustele;
   • Kliendi andmeid: peale kliendisuhte lõppu 3 aastat.

 

 1. Turvalisus
  • Media Investments & Holding võtab vajalikud organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnilised turvameetmed Kasutaja Isikuandmete turvalisuse tagamiseks.
  • Veebilehel konto loonud Kasutaja kohustub hoidma Veebilehele sisenemiseks vajalikku kasutajatunnust ja parooli salajas ning sellisel viisil, et see ei satuks kolmandate isikute kätte, v.a. juhul, kui ta on volitanud kolmandat isikut kasutama tema kasutajatunnust ja parooli Teenuste kasutamiseks.
  • Veebilehel konto loonud Kasutaja peab koheselt Media Investments & Holdingut teavitama, kui tema kasutajatunnus või parool on kadunud või sattunud kolmandate isikute valdusesse, et Media Investments & Holding saaks võtta tarvitusele vastavad meetmed Isikuandmete turvalisuse tagamiseks.
  • Media Investments & Holding ei vastuta selliste turvalisusnõuete rikkumiste eest, mis on tingitud Kasutaja enda tegevusest.

 

 1. Kasutaja õigused ja kohustused
  • Asjakohaste õigusaktidega (eelkõige GDPR-iga) reguleeritud ulatuses on Kasutajal õigus teostada Media Investments & Holdingu poolt Töödeldavate Isikuandmete suhtes järgnevaid õigusi:
   • taotleda juurdepääsu enda Isikuandmetele;
   • nõuda Isikuandmete parandamist;
   • nõuda Isikuandmete kustutamist;
   • nõuda Isikuandmete Töötlemisele vastuväiteid, eriti juhul, kui Media Investments & Holding Töötleb neid õigustatud huvi alusel;
   • nõuda Isikuandmete ülekandmist;
   • esitada enda Isikuandmete töötlemise kohta kaebusi;
   • võtta Isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi. Nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta loobumisele eelnenud nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.
  • Oma õiguste teostamiseks peab Kasutaja kontakteeruma Media Investments & Holdinguga Põhimõtete punktis 12 toodud kontaktandmetel. Veebilehel konto loonud Kasutaja saab teatud õigusi teostada ka oma kasutajakonto kaudu.
  • Media Investments & Holdingul on õigus nõuda Kasutaja isiku tuvastamiseks vajaliku täiendava teabe esitamist.
  • Media Investments & Holding vastab Kasutaja taotlusele 1 kuu jooksul ning teavitab Kasutajat, kas ja milliseid meetmeid on Media Investments & Holding Kasutaja taotluse lahendamiseks rakendanud. Kui taotlus on keeruline või mahukas, võib Media Investments & Holding vastamise tähtaega 2 kuu võrra pikendada. Kui Media Investments & Holding ei võta meetmeid vastavalt Kasutaja taotlusele, teatab ta Kasutajale meetmete võtmata jätmise põhjused ning selgitab võimalust esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitsmiseks kohtusse.
  • Kui Kasutaja taotlused on selgelt põhjendamatud või ülemäärased, eelkõige oma korduva iseloomu tõttu, võib Media Investments & Holding kas:
   • küsida mõistlikku tasu; või
   • keelduda taotletud meetmete võtmisest.
  • Kasutaja võib nõuda Isikuandmete kustutamist ainult siis, kui esineb üks järgnevatest alustest:
   • Isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud või muul viisil töödeldud;
   • Kasutaja võtab tagasi Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusoleku ning puudub muu õiguslik alus Isikuandmete Töötlemiseks;
   • Kasutaja esitab vastuväite Isikuandmete Töötlemise suhtes, mis põhineb Media Investments & Holdingu õigustatud huvil ja Töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid;
   • Kasutaja esitab vastuväite Isikuandmete Töötlemisele otseturunduse eesmärgil;
   • Isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;
   • Isikuandmed tuleb kustutada selleks, et täita Media Investments & Holdingu seadusest tulenevat kohustust;
   • tegemist on alla 13-aastase lapse Isikuandmetega, mida töödeldakse nõusoleku alusel.
  • Kui Kasutaja nõuab Isikuandmete kustutamist, peab ta oma vastavas taotluses põhjendama, millise Põhimõtete punktis 9.6 nimetatud alusel ta seda nõuab. Media Investments & Holding ei ole kohustatud Isikuandmeid kustutama, kui selleks puudub alus või kui Isikuandmete Töötlemine on vajalik järgmistel põhjustel:
   • sõna- ja teabevabaduse õiguse teostamiseks;
   • selleks, et täita Media Investments & Holdingu seadusest tulenevat kohustust;
   • selleks, et koostada, esitada või kaitsta õigusnõudeid;
   • Media Investments & Holdingul on muu seadusest tulenev alus Isikuandmete töötlemiseks.
  • Kui Kasutaja Isikuandmete Töötlemine põhineb Kasutaja nõusolekul, on Kasutajal õigus Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud Töötlemise seaduslikkust.
  • Kui Kasutaja Isikuandmetega seoses peaks toimuma rikkumine ning see kujutab Media Investments & Holdingu hinnangul endast tõenäoliselt suurt ohtu Kasutaja õigustele ja vabadustele, teavitab Media Investments & Holding sellest Kasutajat põhjendamatu viivituseta Kasutaja poolt Media Investments & Holdingule esitatud kontaktandmetel või kui see ei ole võimalik, siis avalikult.
  • Eesmärgiga hoida Kasutaja Isikuandmeid ajakohastena, on Kasutajal kohustus teavitada Media Investments & Holdingut oma Isikuandmete muutumisest.
  • Juhul, kui Kasutaja õigusi on rikutud, on Kasutajal õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.

 

 1. Profileerimine turunduslikel eesmärkidel
  • Media Investments & Holding teostab Kasutajate suhtes profileerimist turunduslikel eesmärkidel kasutajate veebilehitsejatesse Media Investments & Holdingu või mõne kolmanda isiku poolt paigaldatud tekstifailide ehk küpsiste (ingl.k. cookies) abil. Profileerimine on andmetöötlus, mille eesmärgiks on teha ennustusi Kasutaja demograafiliste tunnuste (sugu, vanus) ja huvide kohta ning sellest lähtuvalt kuvada Kasutajale reklaame ja pakkumusi, mis Media Investments & Holdingu arvates Kasutajat huvitada võiks.
  • Turunduslikul eesmärgil profileerimise tulemusel ei tehta Kasutaja suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid.
  • Media Investments & Holding kasutab turunduslikul eesmärgil profileerimist õigustatud huvi alusel. Kasutaja võib igal ajal esitada Media Investments & Holdingule turunduslikel eesmärkidel profileerimise kohta vastuväiteid või keelata oma veebilehitsejasse küpsiste salvestamise, seadistades oma veebilehitseja vastavalt. Täpsema informatsiooni saamiseks Media Investments & Holdingu poolt kasutatavate küpsiste kohta, sh kuidas seadistada oma veebilehitseja küpsiseid eirama, vaadake Media Investments & Holdingu küpsiste kasutamise tingimusi.
  • Media Investments & Holding ei kasuta profileerimiseks isikuandmeid, mida Veebilehel konto loonud Kasutaja on Media Investments & Holdingule edastanud konto loomise või Lepingu sõlmimise eesmärgil.

 

 1. Põhimõtete muutmine
  • Media Investments & Holdingul võib tekkida vajadus käesolevaid Põhimõtteid muuta tulenevalt muudatustest õigusaktides, Media Investments & Holdingu isikuandmete töötlemise protsessides või järelevalveasutuste või kohtute poolt antud juhistest. Sel juhul teavitab Media Investments & Holding Kasutajat enne vastavate muudatuste rakendumist ette mõistliku aja võrra.

 

 1. Kontaktandmed
  • Oma õiguste teostamiseks, nõusolekute tagasivõtmiseks, samuti täiendavate selgituste saamiseks ja Media Investments & Holdingu vastu kaebuse esitamiseks, võib Kasutaja pöörduda Media Investments & Holdingu poole järgmistel kontaktidel:

E-post:
Postimees: isikuandmed@postimeesgrupp.ee
KV.ee: klienditugi@kv.ee
City24.ee: klienditugi@city24.ee
Maaportaal.ee/Metsaoksjon.ee: info@maaportaal.ee
Osta.ee: klienditugi@osta.ee
Soov.ee: soov@soov.ee
BNS: bns@bns.ee

Postiaadress: Maakri 23a, 10145 Tallinn, Eesti